Priprema za prijemni ispit na filološkom fakultetu

tkt 1

 

Merryland centar za engleski jezik organizuje pripremu za polaganje prijemnog ispita na Filološkom fakultetuza upis na akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

Priprema se održava za kandidate koji polažu sledeće jezike:

                                 I.            Engleski za grupu Engleski jezik i književnost

                               II.            Engleski za ostale studijske grupe koje nisu engleski jezik i književnost

  I.            Prijemni ispit za Katedru za engleski jezik

Merryland vrši pripremu za upis na sve univerzitete u Srbiji. Prijemni ispit se razlikuje u Beogradu i Novom Sadu po tome što u Novom Sadu kandidati polažu i književnost. Ispit je eliminacijski što znači da postoji kvalifikacioni prag od 24 poena. Sam ispit se polaže pismeno i procenjuje poznavanje:

  1. gramatike i leksike,
  2. čitanja sa razumevanjem,
  3. slušanja i
  4. pisanja sastava na engleskom.

Samim tim Merryland priprema za buduće studente anglistike sastoji se iz tri dela:

  1. upoznavanje sa gramatikom i vokabularom,
  2. savladavanje strategija za čitanje i slušanje, kao i učenje pravila akademskog pisanja i
  3. kao poslednji deo priprema učenici dobijaju testove koje sadrže sve prethodno vežbane oblasti, gde se navikavaju da u datom vremenskom roku odgovore na sva pitanja.

II.     Prijemni ispit za ostale katedre obuhvata proveru gramatike i leksike engleskog jezika kroz dvadeset pitanja.

Nastavu izvode diplomirani profesori engleskog jezika sa dugogodišnjim iskustvom. U nastavi se koriste najnovije gramatike, priručnici za vokabular, audio materijal, kao i preporučeni materijal za pripremu prijemnog ispita od strane Filološkog fakulteta. Pored toga, sav nastavni materijal je uključen u cenu.

Osim obaveznog ispita iz stranog jezika, za upis na Filološki fakultet neophodno je položiti i srpski jezik. Program pripreme za srpski jezik obuhvata sledeće oblasti:

-          Istorija srpskog jezika;

-          Dijalekti;

-          Fonetika i fonologija: glasovi i foneme; glasovne promene; slog; akcenatski sistem srpskog književnog jezika, klitike (proklitike i enklitike); refleksi glasa jat;

-          Мorfologija sa tvorbom reči: vrste reči (imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli, prilozi, predlozi, veznici, uzvici, rečce); promena oblika reči (padeži); tvorba reči

-          Leksikologija: lekseme, leksički fond sprpskog jezika

-          Sintaksa: rečenica kao jezička i komunikativna jedinica; sistem nezavisnih predikatskih rečenica; zavisne predikatske rečenice; značenja padeža

-          Pravopis: pisanje velikog slova; interpunkcija.

Nastava se izvodi grupno ili individualno, u zavisnosti od želje kandidata i preporuke profesora. Online nastava za pripremu za prijemni ispit se izvodi isključivo individualno.

Pre početka pripremnog kursa potrebno je uraditi dijagnostički test kako bi se izvršila precizna provera znanja kandidata i napravio plan rada koji će odgovarati tom učeniku.